Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  Deze aanvullende voorwaarden van AD Questo zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

   

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds AD Questo en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door AD Questo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.
 3. Alle van AD Questo uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.
 4. AD Questo is eerst gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 5. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 6. De aansprakelijkheid van AD Questo beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan AD Questo bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van AD Questo kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
 7. Ingeval van overmacht is AD Questo gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.
 8. AD Questo is niet verantwoordelijk of kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is AD Questo aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart AD Questo tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat AD Questo ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van AD Questo beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door AD Questo aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.      Terug naar boven

Reparatie, wijziging, upgrading

 1. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles exclusief BTW tenzij anders vermeld. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 2. AD Questo geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur aan welke prijsopgave limieten hij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatie-, uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.
 3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.
 4. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De computer(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.
 5. Indien AD Questo niet in staat is het computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren, kan de klant alsdan AD Questo verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.
 6. Voor een ter beschikking gesteld leentoestel zal een aparte tussen de klant en AD Questo gesloten leenovereenkomst van kracht zijn.
 7. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt AD Questo de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.
 8. AD Questo is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan AD Questo tot aan de ter beschikkingstelling door AD Questo aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van AD Questo. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.
 9. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 10. Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.
 11. AD Questo geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantietermijn staat vermeld op het servicerapport. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde servicerapport. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 12. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.
 13. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd, zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.
 14. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.
 15. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereedmeldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is AD Questo gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan AD Questo deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.
 16. AD Questo hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.      Terug naar boven

Betaling

 1. Op alle door AD Questo in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant, incasso of factuur tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie. Particuliere klanten hebben in de regel een betalingsperiode van 8 dagen. Zakelijke klanten hebben in de regel een betalingsperiode van 21 dagen. De op de factuur genoemde periode is echter bindend.
 2. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat AD Questo overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.
 3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
 4. Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. Koper failliet is, of in surseance is;
  3. de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 5. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal AD Questo aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-. Deze aanmaning heeft tevens de kracht van een Schriftelijke Ingebrekestelling. Blijft betaling vervolgens alsnog uit zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
 6. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.
 7. Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer  de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
 8. De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
 9. Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
 10. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
    over de eerste € 3.000                             15%
    over het meerdere tot € 6.000                10%
    over het meerdere tot € 15.000                8%
    over het meerdere tot € 60.000                5%
    over het meerdere vanaf € 60.000            3%
 11. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.
 12. Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.     Terug naar boven

Reclames

 1. Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij AD Questo te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.      Terug naar boven